കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

തൃശ്ശൂരിലെ കുരിയച്ചിറ സെന്റ്‌ : പോള്‍സ് .ഗേള്‍സ്‌ ഹൈസ്കൂളിലെ മിഥില(7.D) ആലപിച്ചത്